Udredning handler i bund og grund om at finde ud af, hvad borgeren har behov for. Det kan gøres på mange måder. Den simpleste er at være opmærksom på beboerens adfærd og sindsstemning og simpelthen spørge indtil borgerens mulige behov.

Men det kan jo være svært, hvis borgeren hverken fysisk eller psykisk kan give direkte udtryk for, hvad det handler om, eller hvis der ikke er en seksual-positiv kultur tilstede, der gør det muligt at åbne op.

Ofte er det i forbindelse med udadreagerende, grænseoverskridende adfærd, at Handisex bliver tilkaldt. Det er en lidt trist tendens, eftersom det indikerer, at det kun er de personer der er til besvær, der til nøds får den hjælp de har brug for. Andre mere mundlamme borgere må vantrives i stilhed.

Hvis der er tale om uacceptabel eller uhensigtsmæssig adfærd, er det vigtig at være opmærksom på i hvilke situationer adfærden starter, hvor længe det varer og om adfærden er rettet mod sig selv eller andre.

At fastslå om handlingen er udslag for uopfyldte seksuelle behov eller mere generel frustration, kræver en mere grundig tilgang og et tæt kendskab til den pågældende borger. Seksualiseret adfærd dækker nemlig ikke nødvendigvis over uforløst seksualitet, ligesom uhensigtsmæssige adfærdsmønstre kan dække over manglende seksuel tilfredsstillelse.

Et eksempel fra det virkelige liv: en fyr på et bosted havde det med at trække buskerne ned foran personalet og tisse i hjørnerne. Et muligt udslag af noget seksuelt. Ved nærmere observation, viste det sig, at han gjorde det hver gang han fik skæld ud. Og igennem dialog blev det tydeligt, at det mere handlede om at pisse territoriet af – hvis I pisser på mig, pisser jeg på jer. Det handlede altså mere om manglende forståelse og kommunikation end seksualitet.

Andre gange viser det sig, at en borger der generelt mistrives, i virkeligheden har et uopdaget seksuelt behov.

Når Handisex udreder borgeres mulige seksuelle behov, finder vi vedkommendes sekssualitsniveau og sammenholder det med den enkelte borgers personlighed, funktionsnedsættelse og adfærd. I dialog med kontaktpersonen og under hensyn til den lovmæssige og etiske ramme det pågældende sted, udfærdiger vi så en kortfattet handlingsplan, der betyder øget livskvalitet for borgeren og en bedre arbejdsplads for personalet.

“Tak for dit besøg som ekstern konsulent, Janne Jaaks. Du er en meget positiv person at samarbejde med. Du er velforberedt og lyttende og en rigtig god sparringspartner i forhold til vores tværfaglige team. Du er meget professionel i forhold til at håndtere seksualitet.” Mette Lynggaard, afd. leder, Rehabiliteringscenter Strandgården, Nykøbing Mors.